ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด
   
 
   ประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ๑.ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาให้มาติดต่อขอรับรายละเอียดและลงชื่อไว้กับทางราชการในวันที่ ๒๐ กรฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลาราชการ ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย) สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย)สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีเป็ฯนิติบุคคลต้องแสดงหลักฐานในทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรมทะเบียนการค้า กระทรวจพาณิชย์ จึงจะมีสิทธิ์เสนอราคา และในกรณีมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน ให้มอบหมายให้ถูกต้องตามกฎหมายถ้าไม่ถูกต้องจะไม่รับพิจารณาและหากไม่ลงชื่อเมื่อถึงวันขายทอดตลาดจะไม่มีสิทธิ์ในการซื้อทอดตลาดและในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่จะพาดูสิ่งของหลวงที่ขายทอดตลาดตลอดจนสภาพความชำรุด พร้อมกับให้คำแนะนำแก่ผู้ซื้อทอดตลาด หากสมัครใจเข้าสู้ราคา ผู้ขายทอดตลาดจะถือว่าผู้ไม่ตรวจดูสิ่งของหลวงตามกำหนด ได้รับทราบและรู้เห็นสภาพแล้วและยินดีเข้าสู้ราคา โดยผู้ขายทอดตลาดจะไม่รับผิดชอบ ในกรณีความเสียหายที่อาจมีหรือเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ หลักฐานดังกล่าวจะต้องนำแสดงในวันลงชื่อและวันเสนอราคาหากไม่นำมาแสดงจะไม่มีสิทธิ์เสนอราคาซื้อทอดตลาดครั้งนี้ ๒.ผู้มีสิทธิ์ลงชื่อเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ทำการขายตลาดหรือผู้ได้รับหมาย ๓.ผู้ลงชื่อเสนอราคาต้องเป็นผู้มีฐานะเชื่อถือได้ มีหลักฐานมั่นคง ๔.ผู้เสนอราคาได้ จะต้องชำระเงินสดตามราคาที่เสนอซื้อต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดภายในวันซื้อ ๕.ผู้เสนอราคาซื้อได้ จะต้องทำการขนย้ายพัสดุที่ซื้อทอดตลาดได้ ภานใน ๑๕ วัน (สิบห้าวัน) นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากทางราชการ หากไม่ทำการขนย้ายตามกำหนดจะต้องถูกปรับวันละ ๒๐๐ (สองร้อยบาทถ้วน) ๖.หากผู้ซื้อทอดตลาดผิดเงื่อนไข จะหมดสิทธิ์ในการซื้อพัสดุ ดังกล่าว และหากผู้ซื้อทอดตลาดชำระเงินแล้วจะถูกริบทั้งหมด และในการขายทอดตลาดครั้งใหม่หากได้ราคาต่ำกว่าราคาเดิมผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชดใช้ในส่วนต่างของราคาเดิมนั้น ๗.ในการขายทอดตลาดในครั้งนี้ จะขายรวมกันในคราวเดียว และถือว่าผู้เข้าเสนอราคาได้เห็นประจักษ์แล้ว ถึงสภาพสิ่งของหลวงที่จะขายทอดตลาด ตลอดจนความชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพด้วย โดยทางราชการจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ๘.การขายทอดตลาดสิ่งของหลวงครั้งนี้ จะทำการขายทอดตลาดโดยวิธีขายทอดตลาดที่ได้กำหนดไว้ในประมาลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙-๕๑๗ ฉะนั้น เงื่อนไขเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตามอันมิได้กำหนดไว้ในประกาศ จะนำเงื่อนไขในการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับด้วย ๙.ผู้สนใจจะเข้าเสนอราคาขายทอดตลาด ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ ๑/๑-๒ ซอยหอไตร ๔ ถนนพัฒนาการคูขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๔ ๖๖๗๙ ในวันและเวลาราชการทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ๑๐.จึงออกประกาศให้ผู้มีความประสงค์จะเสนอราคาในการขายทอดตลาดพัสดุ ดังกล่าวทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม