ประวัติความเป็นมา
 
       ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเดิมตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกว่า ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอปากพนัง  ต่อมาได้มี พ.ร.ก.แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ  กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่  22)
พ.ศ.2536 ให้ยกเลิกกองตรวจคนเข้าเมือง  และให้จัดตั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่  23 มกราคม 2537 ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอปากพนัง จึงได้ถูกยกเลิก และได้รับการตั้งใหม่เป็น ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 
ตม.นครศรีธรรมราช
 
       เมื่อประมาณปี 2537 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ย้ายที่ทำการด่านฯ มาตั้งอยู่เลขที่ 37
ถนนนครศรีฯ – ปากพนัง ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ตม.นครศรีธรรมราช ตม.นครศรีธรรมราช
 
       ต่อมาได้ย้าย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ย้ายมาตั้งอยู่เลขที่ 1/1-2 ซอยหอไตร 4  
ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548
ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง จาก ตม.3 มาเป็นศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้  ซึ่ง ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครศรีธรรมราช  ได้สังกัด ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้ 
 
       ตรวจคนเข้าเมืองนครศรีธรรมราช ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  อ้างถึงพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552  เล่ม  126  ตอนที่  65  ก วันที่  6  กันยายน  2552 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
ตม.นครศรีธรรมราช
 
   ปัจจุบันย้ายที่ทำการใหม่ ตั้งที่โครงการเดอะวินเทจ   เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559
ตม.นครศรีธรรมราช
ที่ทำการปัจจุบัน